Learn how to greet in Vietnamese

Content

Basic greetings

Xin chào: Hello

Bạn khoẻ không?: How are you?

Tôi khỏe, cảm ơn: I’m fine, thanks.

Bye: Goodbye

Tạm biệt: Farewell

Hẹn gặp lại: See you again!